P21

P21 iş birliği ile 21. YY Eğitimi!

YÜCE Okulları, 2010 yılından itibaren P21 organizasyonunun standartlarını tüm süreçlerine adapte ederek uygulamaktadır.

21. yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. P21-Partnership for 21. Century Education, dünyada her çocuk için 21. yüzyıla hazır bulunuşluğun gerekliliklerini ve eğitim, vatandaşlık ve kariyer alanında öğrencilerin ihtiyacı olan becerileri belirleyen bir organizasyondur. Öğrencinin gelişimi açısından temel dersler ve 21. yüzyılın temaları başarının temel unsurlarını oluşturmaktadır. Türkçe okuma ve yazma, yabancı diller, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, ekonomi, sanat ve spor gibi temel dersler, küresel farkındalık, ekonomi, iş ve girişimcilik kültürü, yurttaşlık bilgisi, çevre ve sağlık bilinci gibi 21. yüzyılın temaları ile ilişkilendirilmektedir. Toplumdaki değişimler birçok, kişi ve kurumu etkilemektedir. Eğitimde bu kurumlardan biridir. Yaşanan değişimler eğitsel açıdan da bazı değişimleri meydana getirmektedir. Eskiden bir öğrenciden beklenen davranış biçimi ve bilgi şu an için farklılaşmış durumdadır.

Hayatımızın her alanında çok hızlı değişimlerin olduğu 21. yüzyıl dönemini yaşamaktayız. Bu değişimin daha çok teknoloji ve bilgi alanında olduğunu görüyoruz. Teknoloji yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği gibi, coğrafi sınırları kaldırarak, küresel bir rekabet ortamı yarattı ve hızlı bilgi artışını sağlayarak, bilgiye ulaşmayı da kolaylaştırdı. Bu gelişmelerin olduğu bir ortamda dünyaya gelen ve bu teknolojiyle iç içe büyüyen, dijital dili ana dili haline getiren bir kuşak yetişmekte ve bu kuşağın kendinden önceki kuşaklara göre bilişsel, sosyal, kültürel bakımdan ve eğitim alanında farklılıklar gösterdiğini görüyoruz. 4. Endüstri Devrimi nedeniyle geleceğin meslekleri bugünün mesleklerine göre ciddi farklılıklar gösterecektir. İlkokula başlayan çocukların % 65’i şu anda henüz var olmayan mesleklerde çalışıyor olacaktır. 4.Endüstri Devriminin sağlıktan ulaşıma pek çok konuda hayatımızda önemli değişikler yapması öngörülüyor. Artık biyoteknoloji, yapay zekâ, genetik, uzaktan erişimli kontrollü cihazlar, üç boyutlu yazıcılar gündemde ve dünya bu sistemlerle dönmeye başladı. Bu gelişmelerle birlikte uzun vadeli olarak eğitim sistemlerinin de dünyadaki bu değişime ayak uydurması gerekiyor. 21. yüzyılın hızlı değişen ortamına daha iyi uyum sağlayacak beceri ve yeterliklerle donatılmış, kendi çağlarının problemlerini çözebilecek bilişimsel düşünceye ve hayat boyu öğrenmeyi sürdürebilme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek için geleneksel eğitim anlayışında değişime ihtiyaç duyuluyor. 21. yüzyılda kazanılması beklenen bütün bu beceriler, aslında bir bütün olarak hayat boyu öğrenme kavramıyla yakından ilişkilidir. Öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kişisel, yurttaşlıkla ilişkili, sosyal ve/veya istihdama ilişkin bir perspektifte geliştirme amacıyla hayat boyu öğrenme faaliyetlerini sürdürmeleri çağın gerekliliklerine uygun bir yaklaşım olacaktır.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda öğrencilerden beklenen 21. yüzyıl becerileri şu şekilde sıralanmıştır:

Öğrenme ve Yenilik Becerileri: Öğrenme ve yenilik becerileri, her geçen gün daha karmaşık bir düzen izleyen 21. yüzyılın küresel ekonomisi içerisinde öğrencilerin fark yaratmalarını sağlayan becerilerdir.
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Eleştirel düşünce ve problem çözme
 • İletişim ve iş birliği
YÜCE Okullarında öğrenme ve yenilik becerileri, temel derslerle ilişkilendirilerek farklılaştırılmış etkinlikler ile kazandırılmaktadır.

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri: Teknoloji ve medya etkileşiminin yoğun olduğu günümüzde sınırsız bilgiye erişim ve kullanım, medyayı analiz etme ve teknolojik araçların değişimine uyum sağlama becerileridir.
 • Enformasyon okuryazarlığı
 • Medya okuryazarlığı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri okuryazarlığı
YÜCE Okullarında enformasyon ve medya becerileri, eğitim-öğretimde teknolojinin etkin kullanımı, ilgili temel derslerde yürütülen etkinlikler ve sosyal-kültürel etkinliklerde kullanılan yöntemler ile öğrencilere kazandırılmaktadır.

Yaşam ve Kariyer Becerileri: Rekabetin her geçen gün arttığı, iş hayatının karmaşık örüntü kümeleri oluşturduğu 21. yüzyılın küresel ekonomisinde başarılı olabilmek için bireyler bilgi ve düşünme becerileri dışında yaşam ve kariyer becerilerine de ihtiyaç duymaktadır.
 • Esneklik ve uyum
 • Girişimcilik ve öz yönelim
 • Sosyal ve kültürlerarası beceriler
 • Üretkenlik ve sorumluluk
 • Liderlik ve sorumluluk
 • Prodüktivite ve hesap verebilirlik
YÜCE Okullarında öğrencilere, Sosyal etkinlikler, bireysel rehberlik çalışmaları, öğrenci danışmanlığı ve günlük yaşamla ilişkilendirilen ders etkinlikleri ile yaşam ve kariyer becerileri sistematik olarak kazandırılmaktadır.

Adres Bilgileri