IB (International Baccalaureate)

YÜCE Okulları: Program Sürekliliği ile bir IB Dünya Okulu

1968 yılında kurulan, kâr amacı gütmeyen ve uluslararası eğitim alanında lider olan Uluslararası Bakalorya (IB International Baccalaureate), tüm dünyadaki öğrencilerin aktif, çok yönlü ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini destekler. 3-19 yaşları arasındaki öğrenciler için olan IB uluslararası eğitimi, akademik ve kişisel disiplini itibariyle eşsizdir. Öğrencileri çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik eder. İsteklenim ve duygudaşlıkla şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefler. IB, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülükle karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan karakter sahibi çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur.

YÜCE Okullarında IB öğrencileri, araştıran ve sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.Yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunan IB eğitimi;
Öğrenenlere odaklanır: Sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı öne çıkarır.
Öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir: Öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarıları için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.
Küresel bağlamlarla ilişki kurar: Dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler.
Geniş bir içerik sunar: Geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.
Dünyada kabul görür: Dünya genelinde akademik kurumlar ve iş dünyası tarafından kabul görür.

IB Baremi (Continuum)

IB, kapsamında bir çalışma programı sunmak ve IB Dünya Okulu statüsü kazanmak isteyen tüm okullar ve okul grupları önce yetkilendirilme sürecinden geçmelidirler. Tutarlı yetkilendirilme gereklilikleri, okulların IB programlarını başarılı şekilde uygulamak için iyi şekilde hazırlanmalarını sağlar.

Okullar IB baremini genellikle zaman içerisinde, okul büyüdükçe yeni programlar ekleyerek geliştirirler. IB programları zorlayıcıdır ve okul topluluklarının ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını gerektirir. IB Baremi- Continuum; bir okulda üç diploma programını (PYP, MYP, DP) uygulayan okullarının kullanabileceği terimdir

IB bareminde yer alan birden fazla programın (PYP, MYP, DP) uygulanması, okul yöneticilerinin erişim ve kaynaşma hususları, çok dillilik, müfredat uyumu ve öğrencilerin programlar ve eğitim seviyeleri arasında başarılı geçişler yapmalarına yardımcı olma konuları dâhil olmak üzere, okul çapında uygulanabilecek politikalar ve prosedürler geliştirmelerini zorunlu kılar. Çoğu okul, koordinasyonlu ve tutarlı bir yüksek kaliteli eğitim sunan barem yaklaşımını öğrencileri ve toplulukları için son derece yararlı bulmaktadır.

Tüm IB Dünya Okulları, hem ortak hem de programa özel standartlar ve uygulamaları içeren sürekli bir inceleme ve gelişim sürecine katılırlar. IB Dünya Okullarındaki öğretmenler, bireysel çalışmayla uygulamalarını sürekli olarak gözden geçirme ve iyileştirme sorumluluğunu taşırlar.

IB Programları PYP, MYP ve DP olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır:

3-11 yaş arası İlk Yıllar Programı, PYP (Primary Years Programme)
11-16 yaş arası Ortaokul Programı, MYP (Middle Years Programme)
16-19 yaş arası Diploma Programı, DP (Diploma Programme)

YÜCE Okulları; IB PYP, IB- MYP ve IB-DP programlarını yetkili okul olarak uygulamaktadır. IB Programları için sürekliliğe sahip YÜCE Okulları, IB tarafından yetkilendirilmeye hak kazanan Türkiye’de 6, dünyada ise 300 okul arasına girerek Ankara’da program sürekliliği olan tek okul olmuştur.

IB-PYP: İlk Yıllar Programı: Okul öncesi ve İlkokul

Özel YÜCE Okul öncesi ve İlkokulu, 2006 yılında başlayan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB-PYP) ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak Nisan 2012 tarihi itibariyle yetkili okul statüsü kazanmıştır.

Uluslararası İlk Yıllar Programı (IB-PYP), 3-11 yaş grubu öğrencileri için IB tarafından hazırlanmış uluslararası bir öğretim programıdır. Ön hazırlık, hazırlık ve 1- 4. sınıflar aralığında IB-PYP programı uygulanır. Uygulama ve yaşayarak öğrenme ağırlıklı yapılandırmacı öğretim yaklaşımına göre hazırlanmış bu program, öğrencilere sorgulayarak, uluslararası bakış açısı geliştirerek, alanlar arası geçişler sağlayarak, inanç ve değerlere sahip, ulusal ve uluslararası bir birey olma özelliklerini kazandıracak şekilde verilmektedir.

PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlamakta ve aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

IB İlk Yıllar Programı öğrencilerin;
 • Akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar.
 • Bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder.
 • Dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler.
 • Uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

PYP’de öğretim programı, okulun sorumluluğunu üstlendiği tüm akademik ve akademik olmayan öğrenci etkinliklerini kapsamaktadır. Program ayrıca anlama çabası, gerekli bilginin ve becerilerin edinimi, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergileme fırsatının sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. PYP bu dengenin sağlanması açısından şu beş temel ögeyi ön plana çıkarmaktadır:
 • Kavramlar
 • Bilgi
 • Beceriler
 • Tutumlar
 • Davranış

IB-MYP: Orta Yıllar Programı: Ortaokul ve Lise 9-10.sınıflar

Özel YÜCE Ortaokulu ve Koleji, 2013 yılında başlayan Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB-MYP) ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak Mart 2015 tarihi itibariyle yetkili okul statüsü kazanmıştır.

MYP, tüm dünyada 1994 yılından beri uygulanan ve 11-16 yaş grubu öğrencileri kapsayan uluslararası bir öğretim programıdır. Öğrencilerin bütünsel öğrenmeyle her disiplinde öğrendiklerini anahtar ve ilgili kavramlar üzerinden birbiriyle ilişkilendirerek bir bütüne ulaşmasını ve gerçek hayatla bağdaştırılmasını amaçlar. Öğrencilerin küresel bağlam çerçevesinde kültürlerarası farkındalığa ulaşıp dünya üzerindeki yerlerini ve toplumdaki rollerini eleştirel bir gözle incelemeleri ve öğrenmeyi öğrenmeleri esastır.

MYP, öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik eden bir öğrenim çerçevesi sunar. MYP, öğrencileri geleneksel alanlardaki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek entelektüel gelişime vurgu yapar. Küresel liderlere dönüşen genç insanlar için temel vasıflar olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve küresel bağlılık becerilerinin gelişmesini teşvik eder.

MYP’nin müfredat çerçevesinin temelini oluşturan bu ögeler hem Türkiye’de uygulanan ulusal müfredatı hem de uluslararası eğitim felsefesini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. MYP, ders konularıyla ilgili kavramların hayata dair anahtar kavramlarla birleşmesi sonucunda oluşan büyük fikir doğrultusunda, öğrencinin uzun süreli öğrenimini sağlayan yenilikçi özelliğiyle ön plana çıkar. IB İlk Yıllar Programı’nda (PYP) geliştirilmiş olan bilgilerin, becerilerin ve tutumların devamını sağlar ve öğrencileri IB Diploma Programı (DP)’na hazırlar. MYP’nin gelişimini destekleyen şu üç temel öge vardır:

 • Bütüncül Öğrenim
 • Kültürlerarası Bilinç
 • İletişim

Bütüncül Öğrenim, durumlara ve sorunlara küresel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını sağlayarak disiplinler arası bağlantıları vurgulamaktadır. Öğrenciler, kendi öğrenimlerinin farkında olarak bilgileri, birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak görmelidir. MYP’ye göre kalıcı öğrenim derinlemesine ve öğrencinin kişiliği, ilgisi, kimliği ya da geleceğiyle bağlantılı olmadığı müddetçe başarıya ulaşmaz.

Kültürlerarası Bilinç, öğrencilerin kendi ulusal kültürlerini hem de diğer toplumların kültürlerini öğrenirken tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Kültürlerarası bilinç, öğrencileri olaylara ve durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşmaya teşvik ederek diğer kültürlere karşı da hoşgörüyü ve saygıyı artırır.

MYP’de iletişimin çeşitli şekillerde ve en az iki dilde gerçekleştirilmesine büyük önem verilmektedir. Dil bilme ve kültürleri tanıma arasında belirgin bir bağlantı mevcuttur. Bu, öğrencinin ana dilindeki Dil ve Edebiyat ve Dil Edinimi dersleri için geçerlidir.

IB-DP: Diploma Programı: Lise 11-12.sınıflar

IB-DP programından mezun olan öğrenciler uluslararası geçerliliği olan IB Diploması almaya hak kazanıyor.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, orta öğretimin son iki yılında öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun temel amaçlarından biri öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunmak, coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak, benzer akademik programlar arasında uluslararası anlayışı geliştirmektir. Akademik dürüstlük ve entelektüel düzeyin göstergesi olan IB Diploması, program gereklerini yerine getiren öğrenciler, öğrenmeye ve rekabetçi bir dünyada başarılı olmak için gereken disiplin ve becerilere karşı güçlü bir sorumluluk anlayışı kazanmış olurlar. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun temel amaçlarından biri öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunmak, coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak, benzer akademik programlar arasında uluslararası anlayışı geliştirmektir.

Diploma programında öğrencilerin tamamlaması gereken yükümlülükler söz konusudur. Bunlar arasında uzun deneme, öğrencilerin çalışmakta oldukları DP derslerinden birine dair bir sorunun derinlemesine incelenmesiyle bağımsız çalışma yapmasını sağlar. Dünya çalışmaları uzun deneme seçeneği, öğrencilerin en az iki DP dersinin bakış açısıyla inceleyecekleri ve küresel öneme sahip bir konuya odaklanmalarına olanak sağlar. Bilgi teorisi ise, akademik disiplinleri bir araya getiren öğrenime, kapsamlı bir yaklaşım getirir. Eleştirel düşünmeye ilişkin bu derste öğrenciler, bilmenin doğasını anlamaya çalışır ve bir insan yapısı olarak bilgiye ilişkin anlayışlarını derinleştirirler. Bir başka mezuniyet ölçütü ise CAS’tır. Yaratıcılık, eylem, hizmet (CAS) Diploma Programı boyunca öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra, bir grup etkinliğe katılmasını içerir. Yaratıcılık, öğrencileri sanat ve yaratıcı düşünme ile iç içe olmaya teşvik eder. Eylem, fiziksel aktivite aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeyi sağlamaya yöneliktir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. CAS’ın üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

 • IB-DP öğrencileri, DP derslerini işlerken hem IB Diploması için hem de Milli Eğitim Diploması için gerekli bilgilerle donanmış olurlar.
 • IB-DP koşullarını yerine getiren her öğrenci, lise diplomasının yanında uluslararası alanda geçerliliği olan IB diplomasını almaya hak kazanır.
 • IB-DP, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tanınmış ve onaylanmıştır.

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri yaşam boyu öğrenen, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder ve onlara bu anlamda destek olur.

Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB-DP) Diplomasının Avantajları
Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran IB-DP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır. IB-DP programından mezun olan öğrenci MEB diplomasının yanı sıra IB Diplomasını da almaya hak kazanmaktadır. IB diploması alındıktan sonra süresiz geçerlidir ve öğrencilere ülkemizde birçok devlet ve vakıf üniversitesi, IB diploma notuna göre;

 • Değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte,
 • Yatay geçiş hakkı tanımakta,
 • Bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır.

IB-DP, YÜCE Okullarıyla birlikte, dünyada 147 ülkede, 3104 okulda uygulanmaktadır ve 90 ülkedeki 3300’ü aşkın üniversite IB Diplomasını kabul etmektedir. Her sene IB-DP uygulayan okul ve IB-DP Diplomasını kabul eden üniversite sayısı artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Kanada, Yeni Zelanda IB Diplomasını tanıyan 100’ü aşkın ülkeden sadece önde gelenleridir. IB-DP Diplomasını alan öğrenciler, lise yıllarında başarılı oldukları dersleri üniversite derslerindeki kredilerinin yerine saydırabilir.

IB-DP programı, aynı zamanda gençleri okulun ötesindeki yaşama hazırlar. IB mezunlarının edindikleri kazanımlarla öne çıkmaları sonucu üniversite eğitimi ve sonrasında toplumda ayrıcalıklı bireyler olarak yer alırlar. İddialı ve dünya çapında seçkin bir akademik program olan IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra, benzersiz müfredatıyla, tüm dünyada akademik dürüstlük ilkesiyle çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi, her şeyden önemlisi, okuryazar insanlar yetiştirilmesini sağlar. IB eğitimi alan öğrenci, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler olarak yetişir. IB eğitimi alan bir öğrenci, kendisine en uygun olan yöntemle çalışır ve bilgiyi de etkin bir biçimde kullanır. Akademik dürüstlük konusunda bilinçlenmesi ise, iş hayatında, çalışma arkadaşlarından bir adım önde başlamasına olanak tanır.

Adres Bilgileri